En sorgens dag …

 

En sorgens dag idag den 21 augusti 2011 – ett nederlag för svenska folket att våra folkvalda politiker ständigt bryter mot alla internationella lagar som skyddar rovdjuren!

Idag ska dödandet av 295 björnar börja och pågå till 15 oktober (293 + 2 i Värmland, NV´s beslut). Som vanligt kommer många björnmammor som fortfarande diar att skjutas och många björnungar kommer att få det svårt och antagligen dö av svält! Kan någon förstå att det kan ske, när vi har en så liten björnstam på ? 2800 ? i vårt stora avlånga land. Björnarna är dessutom fridlysta i EU.

Jag känner just nu en stark avsky för de rabiata, iskalla jägarna samt Erlandssom/Carlgren som nedmonterar vårt land!

Varje år kräver jägarna att få döda fler o fler rovdjur, de blir aldrig nöja. De tjänar mer o mer pengar på djur som är starkt skyddade och som är totalförbjudna att ha licensjakt på! Dessutom tillhör  björnarna vår viktiga ekobalans, som nu är mycket skör.

Forskarna har kommit fram till att lika många som dör i licensjakten, dör också genom illegal jakt. Så totalt, med alla dödsorsaker, kommer ca 25 % av björnstammen att dö i år – detta får inte ske!

Jag har läst igenom en rapport som NV fortfarande har ute på sin hemsida, den är fastställd juni 2000 och reviderad nov 2003 och heter ”Åtgärdsprogram för bevarande av BJÖRN (Ursus arctos)”. Det finns ingen uppgift om när en ny uppdaterad version kommer för jag kan se att flera saker inte stämmer men jag har saxat lite i texten ändå.

Internationella avtal, lagstiftning m.m.

Bernkonventionen

Björnen finns upptagen i bilaga II, d.v.s. djurarter som är strängt skyddade.

EU:s art och habitatdirektiv

Som medlem i Europeiska unionen har Sverige efter inträdet 1995 även att beakta de bestämmelser som bl.a. rör art och områdesskydd samt jaktutövning. Björnen finns upptagen i EU:s art och habitatdirektiv (92/43/EEG), bilaga 4 där arter förtecknas vilka kräver starkt skydd.

EU har antagit en rådsförordning som rör EU:s förhållande till CITES. I rådsförordningen stadgas att det inom unionen, ”är förbjudet att köpa, att erbjuda sig att köpa, att förvärva för kommersiella ändamål, att för kommersiella ändamål för allmänheten förevisa, att använda i vinstsyfte och försälja, att inneha för försäljning, att saluföra eller att för försäljning transportera exemplar av de arter som upptagits i bilaga A. Björnen återfinns i bilaga A.

Artskyddsförordningen (1998:179)

Björnen finns upptagen både på artskyddsförordningens bilaga och bilaga A i rådsförordningen (EG) 338/97. Här regleras handel med och preparering av döda djur och djurdelar samt förvaring och förevisning av levande djur.

Nationell lagstiftning

Jaktlagstiftningen

Förvaltningen av björnen och övriga viltarter i landet regleras av jaktlagen (1987:259), jaktförordningen (1987:905) och Naturvårdverkets föreskrifter (NFS 2002:19).

Den legala jakten bedrivs som skyddsjakt i områden med fasta björnstammar och tilldelningen för län eller delar av län fastställs av Naturvårdsverket efter samråd med länsstyrelserna, varvid främst  skadeproblematiken skall uppmärksammas (24 § jaktförordningen). Relevanta forskningsrön skall beaktas.

Min kommentar: Här bryter politikerna/NV mot lagen: ”jakten bedrivs som skyddsjakt”. Licensjakten bedrivs inte som en skyddsjakt – det är mycket brottsligt att förvränga EU´s lagtext!

Jaktbrott

I propositionen om en Sammanhållen rovdjurspolitik (prop. 200/01:57) uttalades följande beträffande åtgärder mot jaktbrott.

• Polis, åklagare och länsstyrelser skall i ett fördjupat samarbete gemensamt planera insatser för att förebygga jaktbrott avseende björn, järv, lo, varg och kungsörn. Länsstyrelserna skall också i ökad  utsträckning bevaka områden där risken för jaktbrott bedöms som stor.

• Minimistraffet för grovt jaktbrott har höjts till sex månaders fängelse och maximistraffet till fyra års fängelse. För jaktbrott som inte är grovt har maximistraffet höjts till ett års fängelse.

• Straffskalorna för jakthäleri och grovt jakthäleri är samma som för jaktbrott respektive grovt jaktbrott.

• För vissa typer av jaktbrott skall det räcka med att gärningsmannen handlat oaktsamt.

Dessutom skall förundersökningar avseende grova jaktbrott på rovdjur och kungsörn ledas av miljöåklagare. I vissa län håller särskilda poliser (miljöbrottsutredare) i utredningarna. Därutöver har särskilda medel anslagits för att förhindra jaktbrott.

• Naturvårdsverket har 2002 och 2003 fördelat 1 miljon kronor till län med fast förekomst av järv och varg för deras arbete mot grova jaktbrott.

• Polisväsendet har fått särskilda resurser för att kunna öka utredningsinsatserna beträffande grova jaktbrott som avser de stora rovdjuren och kungsörn.

Samhället måste samfällt arbeta med att förebygga jaktbrott och se till att eventuella gärningsmän åtalas och döms. Den illegala jakten är det största hotet mot dagens rovdjursstammar och krafttag måste tas på alla nivåer för att bekämpa den. Det måste ske såväl inom myndigheter och organisationer som av enskilda.

Min kommentar: Vad har dessa miljoner gett för resulterat?

Statens vilt

Björnen är statens vilt enligt 33 § jaktförordningen (1987:905). Björnar som tillfaller staten skall alltid sändas till Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, i Uppsala. Se Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om jakt och statens vilt (NFS 2002:18). Vid skyddsjakt kan undantag medges.

Min kommentar: Detta är viktigt! Erlandsson ändrade på detta i sista sekund innan nya prop´en skulle tryckas (läs min artikel om detta). Nu är det dags att ändra tillbaka till ovanstående text! SVA kräver också detta.

Eftersöksekipage

Arbetet att ta fram och utbilda duktiga eftersöksekipage, t ex vid viltolyckor, ingår nu som ett projekt i Viltskadecenters verksamhet i samarbete med Skandinaviska björnprojektet. Någon form av auktorisation av godkända ekipage bör övervägas av Viltskadecenter.

Min kommentar: Har det hänt något? Var finns de utbildade duktiga eftersöksekipagerna? I min polisanmälan på eftersöket som skadesköt den unga tiken svårt innan hon dog (hon sprang på en bil i Värmland), krävde jag just vad som står här.

Sophantering och åtlar

Hanteringen av sopor, avfall m.m. från människor förorsakar problem över björnens hela utbredningsområde. Här är det viktigt att länsstyrelse och kommun agerar gemensamt för att utforma  sophanteringen på ett björnsäkert sätt och uppmärksamma lokalbefolkningen om problematiken.

Jägarnas hantering av slaktavfall som inälvor, hudar, ben etc. vid och kring slaktbodar måste ske på sådant sätt att inte björnar lockas dit. Detta gäller särskilt slaktplatser i närheten av privata boningar och jordbruk.

Naturvårdsverket ser det också som angeläget att olika jaktsätt granskas och att en kartläggning görs varför en förhållandevis stor andel björnhonor skjuts från sina ungar.

Min kommentar: Har det hänt något som minskar slaktavfallet i byarna – det här är självklart för de flesta men jägarna är som barn, de kan inte ta ansvar för sina handlingar. Och stor andel björnhonor skjuts fortfarande – varför görs inget!?

Statistik

Naturvårdsverket menar att det är nödvändigt att det finns en korrekt statistik över björnar som skjuts eller på andra sätt dödas eller tillvaratas. Även Bernkonventionen och EU-kommissionen kräver en sådan redovisning, i vart fall för de björnar som skjuts med stöd av skyddsjaktsbestämmelserna. Björnar dödas dessutom av andra orsaker, varför Naturvårdsverket föreslår att alla björnar som kommer från den vilda populationen redovisas i en årlig officiell statistik. Länsstyrelser, polis, SVA och NRM ansvarar för att sådana uppgifter senare registreras i en webbapplikation i Rovdjursforum etapp 4. Även Jordbruksverket och tullen skall ges tillgång till webbapplikationen.

Viltskadecenter skall årligen sammanställa officiella siffror över antalet föryngringar i landet samt ange populationsuppskattningar och -trender samt på kartor visa björnens reproduktionsområden och övriga utbredning i landet.

Min kommentar: Jag har nu sökt efter aktuell statistik, men har inte hittat någon. Jag vill ha uppgifter på antal björnar/varje år, 10 år tillbaka och antalet skjutna björnar under samma period.

Så länge politikerna inte tar sitt ansvar, kommer brotten att fortsätta, men …

… JAG KRÄVER FRED I SKOGARNA – NU

Annonser

6 kommentarer (+lägga till din?)

 1. varglyanFritz Schür
  Aug 21, 2011 @ 21:42:17

  Jag är upprörd över att en svensk miljöminister i sammanarbete med jordbruksministern kan föra en sådan politik, att rovdjurens liv äventyras.
  Det är även motbjudande att höra, att man avser att kringå EU:s lagar och förordningar som har kommit till för att bevara den gemensamma faunan.

  Svara

  • vargenylar
   Aug 22, 2011 @ 15:58:09

   Det är mycket konstigt att Carlgren säger att de ska använda sig av skyddsjaktslagen för att kunna skjuta fler vargar. Den EU-lagen har inte förändrats utan den är mycket strikt och får användas i yttersta nödfall då ingen annan lösning finns.
   Carlgren kommer att bryta mot lagen igen – och det får också konsekvenser. Han får lov att sluta tramsa någon gång!

   Svara

 2. N
  Aug 22, 2011 @ 07:07:42

  Det är så bedrövligt man finner inte ord. Jägarna vill bara skjuta för att kunna känna sig ”som riktiga män” och få ett fint skinn på golvet, detta är min absoluta uppfattning vilket djur det än gäller.

  Svara

 3. Maria Eriksson
  Aug 22, 2011 @ 15:28:42

  Mycket bra inlägg i en mycket viktig debatt FÖR mångfald i vår svenska fauna!
  TACK!

  Svara

  • vargenylar
   Aug 22, 2011 @ 16:05:31

   Tack Maria! Det sker alltför många kriminella handlingar både av jägare och politiker, det är oerhörda brott som sker på alla de 5 stora rovdjuren – och även på övriga djur i skogarna!

   Svara

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: