OBS! KALIBER, SR1, 12.00, 1 MAJ – SKOGENS SITUATION I SVERIGE

 

BEVARA SKOGARNA TILL DJUREN OCH FÖR VÅR ÖVERLEVNAD

Kaliber, SR progr 1, sänder två program om SKOGENS SITUATION I SVERIGE. Programmen granskar skogsnäringen!

Jag har fått följande information av Ola Sandstig, Kaliber:

1:a programmet sänds söndagen den 1 maj, kl 12.00.

Repris måndag kl 10.03 och tisdag kl 00.30.

Kan höras hela tiden på Internet, www.sr.se

2:a programmet sänds söndagen den 8 maj, kl 12.00

med repriser som ovan.

I detta 2:a program berättas det även om den kritiska situation som byborna i Byvalla, södra Dalarna, är utsatta för – Sveaskog har för avsikt att slutavverka ca 3 ha gammelskog i november/december 2011. Byborna kommer att till varje pris förhindra att denna vackra och värdefulla skog blir ett kalhygge.

Denna skog har ett stort socialt värde för byborna samt är ett tillhåll för många djur.

Annonser

”Här är miljöministerns stora skogsbluff”

 Gammelskog som måste skyddas.

 

Text inom citationstecken är hämtade från tidningen Miljöaktuellt. Artikeln är publicerad under Skogsskydd, 2011-04-14, av Anders Hellberg. 

Efter tips från Åsa Romson, Miljöpartist och tippad som Mp´s nya språkrör, har Miljöaktuellt gjort ett fantastiskt grävjobb och avslöjat regeringens stora skogsbluff.

Jag har tidigare skrivit om

– Eskil Erlandssons vansinniga planer på att avverka stora arealer skog, varav värdefull gammal skog där viktiga ekosystem ingår samt

– Skogsstyrelsen ger skogsnäringen underkänt

vilket visar att få ansvariga tar sitt ansvar för vår miljö – var finns den etiska hållningen? Det verkar som om de blundar, håller för öronen och låstas att de inget vet och inget förstår.

Och nu avslöjar Miljöaktuellt att Andreas Carlgren går ut till svenska folket och ljuger:

”Tre veckor innan riksdagsvalet förra året lovade Andreas Carlgren att regeringen i sin budget för 2011 skulle öka anslaget för inköp av värdefull skog med 190 miljoner kronor. Miljöaktuellts granskning visar att 161 av dessa miljoner var en bluff.  

Genom att addera ihop flera olika utgiftsposter för 2011 och därefter jämföra dessa med en enskild utgiftspost för 2010 har regeringen lyckats skapa en fiktiv höjning av anslaget. Det som sägs vara 190 miljoner mer än föregående år är i själva verket endast 29 miljoner – en skillnad på hela 161 miljoner kronor.

Trots upprepade förfrågningar dröjer Miljödepartementet i nästan en vecka med att ge ett svar på hur man räknat. Till slut medger Lennart Bodén, pressekreterare hos Andreas Carlgren, att uträkningen inte stämmer. – Vi har gjort en rejäl lapsus i jämförelsen, säger han över telefon. Miljöministern har fått ett underlag som inte har varit korrekt. Vi beklagar detta.”

Den förklaringen tror jag inte på, så lätt går det inte att trolla bort 161 miljoner! Nu är det dags att regeringen tar sitt ansvar för vår miljö eller så avgå!

Läs hela artikeln på Miljöaktuellt.

Skogsstyrelsen ger skogsnäringen underkänt

 

 Jag saknar ord …

2011-04-08 Naturskyddsföreningen rapporterar:

Underkänt i skogen

Den svenska skogsbruksmodellen, baserad bland annat på att näringen får frihet under ansvar, får återigen underkänt. Nya siffror från Skogsstyrelsen visar att hela 37 procent av avverkningarna i Sverige inte klarar ens den lägsta kravnivån på miljöhänsyn – vilket i princip innebär att följa skogsvårdslagen.

Skogsstyrelsen är den myndighet som uttolkar lagen samt står för den officiella statistiken om miljöhänsyn vid avverkningar. Företrädare för skogsbruket har dock det senaste året motsatt sig tolkningen av Skogsstyrelsens inventeringar, polytaxresultaten, och hävdat att siffrorna visar en felaktig bild.

 –  Än en gång visar verkligheten att skogsbruket inte tar tillräcklig hänsyn till miljön. Resultatet från myndigheternas kontroller talar sitt tydliga språk: det har under många år blivit allt sämre. Näringen har haft många år på sig att förbättra sin miljöhänsyn men har drastiskt misslyckats med detta. Då väljer man att ifrågasätta myndigheterna och deras kontroller, säger Karin Åström, vice ordförande Naturskyddsföreningen.

Samtliga större skogsbolag i Sverige är FSC-certifierade. Detta innebär ett frivilligt åtagande som i flera avseenden går utöver lagens krav.

– FSC-standardens första princip kräver att skogsbruket ska beakta och följa alla nationella lagar. De siffror som under flera år har redovisats av Skogsstyrelsen tyder starkt på att samtliga stora bolag under ett antal år inte bara misslyckats med lagnivån, utan även brutit mot FSC:s regler, som ligger snäppet högre. Parollen ”frihet under ansvar” borde härmed vara utspelad, vår slutsats är att myndigheterna måste få bättre redskap för att se till att lagens krav uppfylls. Det krävs uppenbarligen sanktionsmöjligheter och Skogsstyrelsen måste även kraftigt öka antalet fältbesök på avverkningsplanerade områden för att säkerställa att lagen efterlevs vid avverkningar, säger Malin Sahlin, skogshandläggare Naturskyddsföreningen.

Siffrorna har försämrats för alla ägarkategorier, och i hela landet. Sämst är Svealand där 43 procent inte når upp till lagens krav, tätt följt av Södra Norrland på 41 procent.

FAKTA: Sedan 1998 har Skogsstyrelsen, med sin årliga polytaxinevntering, mätt hur stor andel av avverkningarna i landet som inte når upp till lagens minimikrav för miljöhänsyn. Resultaten har visat allt sämre hänsyn i skogen eftersom andelen avverkningar som inte bedöms klara lagens krav konstant har ökat. I år redovisar Skogsstyrelsen de hittills sämsta siffrorna för skogsnäringen. Antalet underkända avverkningar har ökat från 23 procent under avverkningsperioden 1998-2001 till den senaste redovisningens 37 procent.  Polytaxinventeringen är en noga utarbetad metod för uppföljning av bl a miljöhänsyn, baserad på ett stort antal mätpunkter i fält över hela landet.  

För frågor kontakta:

Karin Åström, vice ordförande Naturskyddsföreningen,  073-584 00 17, karin.astrom@naturskyddsforeningen.se  

Malin Sahlin, handläggare skog Naturskyddsföreningen, 070-311 84 51, malin.sahlin@naturskyddsforeningen 

Louise Wileen Bjarke, presschef Naturskyddsföreningen, 070-884 77 28, louise.bjarke@naturskyddsforeningen.se

Öppet brev till Eskil Erlandsson (c)

Naturskogar är något annat än ”träd = tallplantager”, där varje tall är en produktionsenhet

 

Eskil Erlandsson (c) hade möte i Hedemora för allmänheten i början av april (efter att först haft ett slutet möte med jägarna).

 På plats fanns också Dalarnas riksdagsman Kenneth Johansson (c)

2011-04-11

Hej Kenneth!

Beträffande SKOGEN

Återkommer till dig med fakta som jag lovade på mötet förra veckan (Malmgården, Hedemora).

Idag avverkas det som aldrig förr, skogsbolagen får mycket bra betalt. Men med denna avverkningstakt är vi mycket illa ute. Vi kan inte, som Eskil Erlandsson sa på mötet, avverka ytterligare stor mängd skog för att ge oss jobb – det kommer att  få stora negativa konsekvenser för vår framtid.

Idag har vi mycket träd, det vill säga stora områden med planterade och likåldriga träd, men väldigt lite naturskog! Naturskogen tillhör vår ekologiska balans som säkerställer vår överlevnad, rent vatten, ren luft, hälsa, rikt djur/växtliv m m. Den säkerställer vår biologiska mångfald.

Träplantager – träden är produktionsenheter

När jag nyligen gick högskolekursen ”Att bruka en skogsfastighet”, Högskolan Dalarna, tog läraren ut oss till en s k fin skog, där tallarna stod som på parad – det såg så livlöst ut, så jag var tvungen att fråga – Vilka djur trivs här? Som en pisksnärt svarade han – Här trivs inga djur!

Kunskapen om skogens betydelse för vår överlevnad verkar vara mycket låg bland politiker och skogsbolagsfolk och vi lär oss inte av andra länders misstag. Jag försökte förklara för E Erlandsson att kolla upp vad som skett i Australien – där har man under lite mer än 100 år avverkat en alldeles för stor areal och avverkat 40-åriga träd (logging), nu är stora markområden helt sterila. Australien är klassat som katastrofområde av FN, de har nästan inget färskvatten – det får stora konsekvenser för människorna. Detta upplevde och såg jag under 5 månader när jag reste runt i Australien och Nya Zeeland för fem år sedan och det gjorde stort intryck på mig – detta får inte hända i Sverige.

I Sverige började vi kalhugga stora skogsområden i slutet av 50-talet och på 60-talet. På 70- och 80-talet planterade man nya tallplantor som nu har en ålder på 30-40 år. Om vi i Sverige börjar avverka alltför unga träd, går vi mot samma utveckling som Australien och andra länder som skövlat sina skogar.

Vi behöver naturskogar och inte plantager för att säkerställa liv på jorden.

Ej mogen skog, 13 520 000 ha:

Skog av ålder   0-20 år: 5 072 000 ha, 23 %   

Skog av ålder 21-40 år: 4 792 000 ha, 21 %

Skog av ålder 41-60 år: 3 656 000 ha, 16 % 

Skog av ålder 61-80 år:  2 392 000 ha,10 %

         = 70 %

Skog av ålder 81-100 år: 2 017 000 ha,10 %

Gammal skog, 4 614 000, 20 %, måste sparas

Skog av ålder 101-120 år:       1 739 000 ha

Skog av ålder  121-140 år:     1 440 000 ha

Skog av ålder 141 och uppåt: 1 435 000 ha

         = 30 %

Totalt                                      22 543 000 ha

(Siffrorna kommer från 2009 års riksskogstaxering.)

Alltså:

Skog under 100 år: 17 929 000 ha, 80 %

(av dessa är drygt 13 520 000 icke avverkningsmogen skog).

Skog över 100 år: 4 614 000 ha, 20 %, måste sparas för att säkerställa ekobalansen.

Med klok och önskvärd skogsbrukspolitik blir det i praktiken endast den 81-100-åriga skogen på 2 017 000 ha som återstår att avverka och den är på 10 % av totalen.

”Det är också viktigt att återställa de skogstyper som i praktiken har försvunnit ur landet p g a ett alltför hårt brukande t ex lövskogsområde som utgör livsutrymme för några av våra mest hotade arter bl a den vitryggiga hackspetten.”

Det är alltså viktigt att bevara minst 20 % av naturskogen för framtiden.

Vad händer idag?

”I dag råder det en brist på avverkningsmogen planterad skog. Därför hugger man gammal skog – som är en bristvara i vårt land. En planterad skog som är 60 år och som ska avverkas inom 10 år handlar inte om biologisk mångfald. Den handlar om pengar. En skog som är över 100 år och som aldrig har kalhuggits, handlar om vår överlevnad – vårt rena vatten och vår rena luft – inte minst om vår biologiska mångfald, hörnstenen i vårt största ekosystem.”

Viktigt att känna till

Sverige har åtagit sig att skydda 17 % av ekologiskt representativa och väl sammanhängande ekosystem. Skogsäringen framhåller att åtminstone 20 % är skyddat (en siffra som miljörörelsen och många forskare, läs mer under www.protecttheforest.se/upprop/sv/forskarupprop framhäver som absolut nödvändig för att rädda skogens värden) – men observera att skogsnäringen räknar in den generella hänsynen som kan bestå av:

  • ett enstaka träd kvarlämnat på ett hygge
  •  mindre trädgrupper kvarlämnat på ett hygge
  •  kantzoner till vattendrag kvarlämnade på ett hygge
  • osv osv.

Hur de kan få detta till sammanhängande ekosystem verkar mycket underligt! Faktum kvarstår – endast ca 4 % av den produktiva skogen i Sverige står under ett långsiktigt och kvalitetssäkrat skydd.

De frivilliga avsättningarna är en bra ansats som dock inte väger upp det formella skyddet där långsiktighet och kvalitetssäkring är en garanti. Långsiktigheten i de frivilliga avsättningarna är aldrig säkrad eftersom en värdefull avsättning kan utbytas mot en annan för att sedan avverkas. Kvaliteten är mycket osäker eftersom dagens koll på avsättningar är dålig – kvalitetsmässigt – även hos markägaren själv.

Samtidigt som varken markägare, myndigheter eller regeringen har koll på avsättningarnas kvalitet så avverkas skogar med dokumenterat skyhöga naturvärden…

Man legitimerar en avverkning med att man har avsatt si och så många hektar skog i det berörda området.

Att sedan också räkna in impediment i skyddad skogsareal är löjligt. Impediment är, enligt lag, förbjudet att avverka – visserligen räknas impediment in i den internationella (FAO:s) definitionen av skog – men det är likväl INTE inräknat i den svenska definitionen och inte heller lagligt att avverka. Impediment är alltså: INTE produktiv skog; inte lagligt att avverka: ingår inte i den svenska definitionen av skog.

Det gäller att ekologiskt representativ produktiv skog inte är jämställt med myrmark, hällmark eller fjällbjörkskogar.

Det är olyckligt att näringen har lagat beslag på – och brukar – ca 90 % av skogen. Dessa företag och privatpersoner verkar inte ha någon kunskap om ekologi och ingen vilja att se till helheten, se och förstå skogens stora betydelse för allt liv.

Nu vilar det ett stort ansvar på er politiker att handla förnuftigt – det är vad vi väljare kräver av er. Eskil Erlandsson och de ansvariga på skogsbolagen måste sätta sig på skolbänken för att förstå människans utmaning idag. Vi kan inte tänka i gamla termer, till en tid då vi var färre invånare i Sverige. Vi har från 1875 till NU ökat med 5 miljoner människor och skogarna kan inte möta västvärldens omättliga konsumtion.

Nya lösningar

Vi måste skapa nya lösningar och tänka kreativt. Det råder stor innovationslusta hos människor och det finns många lösningar till nya jobb – folk gillar att uppfinna och lösa problem. Bjud in alla kreativa enskilda människor och småföretagare till samtal om framtiden.

Glöm inte bort att vi står inför en brytpunkt nu, ett stort skifte i tanke och handling som FN redan vid Riokonferensen 1992 påpekade.

Ni kan inte hugga av den gren som vi sitter på!

Med vänliga hälsningar

Kristina Hallin, Dalarna

Hälsopedagog, fil kand, helhetssyn människa-miljö

Text inom ”citationstecken” är hämtade från Skogsbloggen.wordpress.com

Läs även BILAGA: Naturskyddsföreningen rapporterar att Skogsstyrelsens undersökning ger skogsnäringen underkänt.