Homnareviret – utredningen är klar, ärendet är nu hos miljöåklagaren i Östersund

Polisanmälan om grovt jaktbrott, december 2010

För att få hela händelseförloppet, läs tidigare tre artiklar om Homna-reviret och Länsstyrelsen, Gävleborg som polisanmälde två jägare vid skyddsjakt. Länsstyrelsens bifall till skyddsjakt har anmälts till EU-kommissionen eftersom det fanns ”annan lösning”.

I och med att jag fick ett samtal i slutet av v. 36 av Sven Lind, miljöpolis och utredare i Bollnäs, satte jag i gång med en rundringning för att få reda på mer detaljer.

Samtalet med S Lind gav inte så mycket – men när jag frågade om de två jägarna fortfarande var misstänkta, fick jag ett långt försvarstal om jaktledarens roll – jaktledaren som också var polis och arbetskamrat till S Lind. Fick veta att denne polis nu var pensionerad och inte längre arbetade på Bollnässtationen.

Jag ringde många samtal, bl a till Rikskrim, Carl Tamm. Han är inte insatt i alla ärenden som pågår i landet utan har ett mer övergripande ansvar. Han berättade att en miljöpolis ska ha en högskolekurs på 12 p där bl a miljörätt ingår.

Min frågeställning: Alla jaktbrott ska skötas av en utbildad miljöpolis – har S Lind denna högskoleutbildning?

Miljöåklagaren Christer Jarlås informerade mig om att jaktledaren/polisen hade frias av Rikspolisstyrelsens egen internutredning och av åklagaren B Lindgren i Göteborg.

Min frågeställning: När polis utreder polis, är det inte en jävsituation? Var utredaren på Rikspolisstyrelsen en utbildad miljöpolis??

Och vid mitt andra samtal med Jarlås, berättade han att utredningen från Bollnäspolisen nu hade kommit. Eftersom Jarlås är bortrest v 39, kommer det att dröja några veckor innan han arbetar med ärendet.

Snart kommer beslutet om skytten ska åtalas eller inte …

Nytt ärende om grovt jaktbrott

Vid obduktionen visade det sig att den svårt skjutna vargtiken även hade gamla skottskador, varför man nu har öppnat ett nytt ärende om grovt jaktbrott.

Många rovdjur har gamla skottskador i sina kroppar och det innebär att många av jägarna är kriminella. Förutom detta är det frågan om illegal jakt, mordhot, hot, trakasserier mot djur/naturvänner, det gäller jäv/korruption mellan SJF och regering/riksdag, myndigheter, forskare m m – listan kan göras lång. Kontentan av detta är att jägarna är den största kriminella grupp i Sverige.

Det tragikomiska är att de nu stampar foten i marken som barnungar och skriker/hotar att får de inte som de vill, så … Oj, så rädda vi blir!! De förstår inte att spelet är över, de kan aldrig få ansvaret över vårt ekosystem. De som skriker högst är rabiata jägare med 0-vision, många är kriminella, de är outbildade i miljö och biologisk mångfald och de är känslokalla.

De har heller inte förstått att de blivit lurade av Eskil Erlandsson, politikern som fångat in väljare till Centerpartiet med lögner och lagbrott. Erlandsson har förespeglat att de ska få mer makt över de vilda djuren – jägarna borde ha förstått att detta är en bubbla som snart spricker eftersom den är helt otänkbar i en demokrati och rättsstat.

Jägarna gör nu bort sig totalt och avslöjar sitt rätta jag! Stort tack för det!

Nu är det dags att det föråldrade ”allmänna uppdraget” ryker.

Annonser

NVs lägesrapport om rovdjursförvaltning

NVs LÄGESRAPPORTERING OM ROVDJURSFÖRVALTNINGEN

– 18 augusti 2011

Nya tag om vargpolitiken (17 augusti)

Regeringen har  beslutat att taket för vargstammen på 210 djur inte längre gäller, vilket är i enlighet med hur riksdagen formulerade beslutet om att införa begränsningen år 2009.

Vidare har regeringen beslutat att licensjakt på varg inte ska tillåtas under 2012. Naturvårdsverket har fått uppdrag att utreda hur en utökad skyddsjakt ska utformas.

Regeringsbesluten är en följd av regeringens svar på EU-kommissionens motiverade yttrande om förvaltningen av varg i Sverige. Regeringen har också skrivit till kommissionen om behovet att förändra art- och habitatdirektivet så att det bättre avspeglar behovet av lokalt och regionalt beslutsfattande.

Det nya uppdraget  till Naturvårdsverket är att till den 15 november lämna förslag till regler för skyddsjakt på varg som även tar upp de olägenheter som täta rovdjurspopulationer kan orsaka.  Olägenheterna kan direkt påverka fäbodbruk, renskötsel och negativa sociala och ekonomiska effekter i rovdjurstäta områden, skriver regeringen i uppdraget.

Det tidigare uppdraget om ny förvaltningsplan för varg förlängs. Nytt slutdatum är 1 juni 2012. Kontakt: Annika Jansson, 010-698 13 69

Läs om uppdragen på regeringens webbplats

Min kommentar: NV ska lämna förslag den 15 nov om nya regler för skyddsjakt på varg. En jurist förmedlar till mig att EU-kommissionens chefsjurist säger att skyddsjaktslagen är mycket strikt och kan inte ändras.

Om EU-kommissionens besök (12-14 juli)

Tre personer från EU-kommissionen besökte Sverige på inbjudan av miljöministern för att höra mer om rovdjurspolitiken mot bakgrund av anmälan om licensjakt på varg. Den leddes av Jean-François Brakeland, chef för enheten för överträdelseärenden.

Gruppen träffade politiker, myndigheter och intresseorganisationer. De besökte Gävleborgs län. Kommissionen är väl insatt i svenska förhållanden, men hade tidigare inte fått regionala förvaltningsplaner för rovdjur. Kontakt: Sara Hommen, 010-698 17 82

Min kommentar: ”Gruppen träffade … intresseorganisationer” – inga organisationer som representerar 70% av svenska folket var med i den gruppen!

Nordisk överenskommelsen om rovdjur (12 augusti)

Politiska samtal har inletts om utökat nordiskt samarbete kring vargförvaltning. Statssekreterarna i Norge, Finland och Sverige träffades 12 augusti och gjorde en överenskommelse om samarbete om rovdjur. Dessutom kom Norge och Sverige överens om förvaltning av genetiskt värdefulla vargar.

Överenskommelsen innebär att stärka samarbetet mellan berörda myndigheter i Sverige, Norge och Finland samt att verka för att få med Ryssland i arbetet. De centrala myndigheterna ska utarbeta innehåll och gemensamma riktlinjer för det fortsatta samarbetet.

Den norsk-svenska överenskommelsen innebär bland annat att genetiskt värdefulla vargar i möjligaste mån ska undantas från skyddsjakt och annan jakt. Riktlinjer ska tas fram för övervakning, behov av flytt, forskning, jakt med mera. Kontakt: Klas Allander, 010-698 17 39

Läs om överenskommelserna på regeringens webbplats

PERSONALNYTT

Ruona Burman har fått en tjänst på Naturvårdsverket som samordnare av viltfrågorna. Ruona arbetar nu på naturvårdsenheten på Miljödepartementet med bland annat rovdjursfrågor.

De som inte finns på sändlistan kan prenumerera på Lägesrapporten via RSS-funktionen på webbsidan där alla lägesrapporter ligger: http://www.naturvardsverket.se/rovdjurslagesrapporten

Min kommentar: Ruona Burman är nu Carlgrens närmaste tjänsteman. NV är ett riktigt jägarnäste!

Innehållet i lägesrapporteringen utgår från Naturvårdsverkets uppdrag och roll.

Även relevant information från andra statliga myndigheter kan omnämnas i Lägesrapporten. Ansvariga för innehållet i rapporten denna gång är Annika Jansson, projektledare Robust viltförvaltning, och Suzanne Kolare, redaktör.

Sändlista: Länsstyrelsernas sändlistor för landshövdingar, miljövårdsdirektörer, rovdjurschefer, rovdjurshandläggare, jakthandläggare och informationschefer. Rådet för rovdjursfrågor,  Naturvårdsverkets Insynsråd, Viltskadecenter, myndighetschefer vid Jordbruksverket, Statens Veterinärmedicinska anstalt, Skogsstyrelsen, Miljödepartementet och Landsbygdsdepartementet (stabschefer, presschefer, informationschefer, handläggare).

En sorgens dag …

 

En sorgens dag idag den 21 augusti 2011 – ett nederlag för svenska folket att våra folkvalda politiker ständigt bryter mot alla internationella lagar som skyddar rovdjuren!

Idag ska dödandet av 295 björnar börja och pågå till 15 oktober (293 + 2 i Värmland, NV´s beslut). Som vanligt kommer många björnmammor som fortfarande diar att skjutas och många björnungar kommer att få det svårt och antagligen dö av svält! Kan någon förstå att det kan ske, när vi har en så liten björnstam på ? 2800 ? i vårt stora avlånga land. Björnarna är dessutom fridlysta i EU.

Jag känner just nu en stark avsky för de rabiata, iskalla jägarna samt Erlandssom/Carlgren som nedmonterar vårt land!

Varje år kräver jägarna att få döda fler o fler rovdjur, de blir aldrig nöja. De tjänar mer o mer pengar på djur som är starkt skyddade och som är totalförbjudna att ha licensjakt på! Dessutom tillhör  björnarna vår viktiga ekobalans, som nu är mycket skör.

Forskarna har kommit fram till att lika många som dör i licensjakten, dör också genom illegal jakt. Så totalt, med alla dödsorsaker, kommer ca 25 % av björnstammen att dö i år – detta får inte ske!

Jag har läst igenom en rapport som NV fortfarande har ute på sin hemsida, den är fastställd juni 2000 och reviderad nov 2003 och heter ”Åtgärdsprogram för bevarande av BJÖRN (Ursus arctos)”. Det finns ingen uppgift om när en ny uppdaterad version kommer för jag kan se att flera saker inte stämmer men jag har saxat lite i texten ändå.

Internationella avtal, lagstiftning m.m.

Bernkonventionen

Björnen finns upptagen i bilaga II, d.v.s. djurarter som är strängt skyddade.

EU:s art och habitatdirektiv

Som medlem i Europeiska unionen har Sverige efter inträdet 1995 även att beakta de bestämmelser som bl.a. rör art och områdesskydd samt jaktutövning. Björnen finns upptagen i EU:s art och habitatdirektiv (92/43/EEG), bilaga 4 där arter förtecknas vilka kräver starkt skydd.

EU har antagit en rådsförordning som rör EU:s förhållande till CITES. I rådsförordningen stadgas att det inom unionen, ”är förbjudet att köpa, att erbjuda sig att köpa, att förvärva för kommersiella ändamål, att för kommersiella ändamål för allmänheten förevisa, att använda i vinstsyfte och försälja, att inneha för försäljning, att saluföra eller att för försäljning transportera exemplar av de arter som upptagits i bilaga A. Björnen återfinns i bilaga A.

Artskyddsförordningen (1998:179)

Björnen finns upptagen både på artskyddsförordningens bilaga och bilaga A i rådsförordningen (EG) 338/97. Här regleras handel med och preparering av döda djur och djurdelar samt förvaring och förevisning av levande djur.

Nationell lagstiftning

Jaktlagstiftningen

Förvaltningen av björnen och övriga viltarter i landet regleras av jaktlagen (1987:259), jaktförordningen (1987:905) och Naturvårdverkets föreskrifter (NFS 2002:19).

Den legala jakten bedrivs som skyddsjakt i områden med fasta björnstammar och tilldelningen för län eller delar av län fastställs av Naturvårdsverket efter samråd med länsstyrelserna, varvid främst  skadeproblematiken skall uppmärksammas (24 § jaktförordningen). Relevanta forskningsrön skall beaktas.

Min kommentar: Här bryter politikerna/NV mot lagen: ”jakten bedrivs som skyddsjakt”. Licensjakten bedrivs inte som en skyddsjakt – det är mycket brottsligt att förvränga EU´s lagtext!

Jaktbrott

I propositionen om en Sammanhållen rovdjurspolitik (prop. 200/01:57) uttalades följande beträffande åtgärder mot jaktbrott.

• Polis, åklagare och länsstyrelser skall i ett fördjupat samarbete gemensamt planera insatser för att förebygga jaktbrott avseende björn, järv, lo, varg och kungsörn. Länsstyrelserna skall också i ökad  utsträckning bevaka områden där risken för jaktbrott bedöms som stor.

• Minimistraffet för grovt jaktbrott har höjts till sex månaders fängelse och maximistraffet till fyra års fängelse. För jaktbrott som inte är grovt har maximistraffet höjts till ett års fängelse.

• Straffskalorna för jakthäleri och grovt jakthäleri är samma som för jaktbrott respektive grovt jaktbrott.

• För vissa typer av jaktbrott skall det räcka med att gärningsmannen handlat oaktsamt.

Dessutom skall förundersökningar avseende grova jaktbrott på rovdjur och kungsörn ledas av miljöåklagare. I vissa län håller särskilda poliser (miljöbrottsutredare) i utredningarna. Därutöver har särskilda medel anslagits för att förhindra jaktbrott.

• Naturvårdsverket har 2002 och 2003 fördelat 1 miljon kronor till län med fast förekomst av järv och varg för deras arbete mot grova jaktbrott.

• Polisväsendet har fått särskilda resurser för att kunna öka utredningsinsatserna beträffande grova jaktbrott som avser de stora rovdjuren och kungsörn.

Samhället måste samfällt arbeta med att förebygga jaktbrott och se till att eventuella gärningsmän åtalas och döms. Den illegala jakten är det största hotet mot dagens rovdjursstammar och krafttag måste tas på alla nivåer för att bekämpa den. Det måste ske såväl inom myndigheter och organisationer som av enskilda.

Min kommentar: Vad har dessa miljoner gett för resulterat?

Statens vilt

Björnen är statens vilt enligt 33 § jaktförordningen (1987:905). Björnar som tillfaller staten skall alltid sändas till Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, i Uppsala. Se Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om jakt och statens vilt (NFS 2002:18). Vid skyddsjakt kan undantag medges.

Min kommentar: Detta är viktigt! Erlandsson ändrade på detta i sista sekund innan nya prop´en skulle tryckas (läs min artikel om detta). Nu är det dags att ändra tillbaka till ovanstående text! SVA kräver också detta.

Eftersöksekipage

Arbetet att ta fram och utbilda duktiga eftersöksekipage, t ex vid viltolyckor, ingår nu som ett projekt i Viltskadecenters verksamhet i samarbete med Skandinaviska björnprojektet. Någon form av auktorisation av godkända ekipage bör övervägas av Viltskadecenter.

Min kommentar: Har det hänt något? Var finns de utbildade duktiga eftersöksekipagerna? I min polisanmälan på eftersöket som skadesköt den unga tiken svårt innan hon dog (hon sprang på en bil i Värmland), krävde jag just vad som står här.

Sophantering och åtlar

Hanteringen av sopor, avfall m.m. från människor förorsakar problem över björnens hela utbredningsområde. Här är det viktigt att länsstyrelse och kommun agerar gemensamt för att utforma  sophanteringen på ett björnsäkert sätt och uppmärksamma lokalbefolkningen om problematiken.

Jägarnas hantering av slaktavfall som inälvor, hudar, ben etc. vid och kring slaktbodar måste ske på sådant sätt att inte björnar lockas dit. Detta gäller särskilt slaktplatser i närheten av privata boningar och jordbruk.

Naturvårdsverket ser det också som angeläget att olika jaktsätt granskas och att en kartläggning görs varför en förhållandevis stor andel björnhonor skjuts från sina ungar.

Min kommentar: Har det hänt något som minskar slaktavfallet i byarna – det här är självklart för de flesta men jägarna är som barn, de kan inte ta ansvar för sina handlingar. Och stor andel björnhonor skjuts fortfarande – varför görs inget!?

Statistik

Naturvårdsverket menar att det är nödvändigt att det finns en korrekt statistik över björnar som skjuts eller på andra sätt dödas eller tillvaratas. Även Bernkonventionen och EU-kommissionen kräver en sådan redovisning, i vart fall för de björnar som skjuts med stöd av skyddsjaktsbestämmelserna. Björnar dödas dessutom av andra orsaker, varför Naturvårdsverket föreslår att alla björnar som kommer från den vilda populationen redovisas i en årlig officiell statistik. Länsstyrelser, polis, SVA och NRM ansvarar för att sådana uppgifter senare registreras i en webbapplikation i Rovdjursforum etapp 4. Även Jordbruksverket och tullen skall ges tillgång till webbapplikationen.

Viltskadecenter skall årligen sammanställa officiella siffror över antalet föryngringar i landet samt ange populationsuppskattningar och -trender samt på kartor visa björnens reproduktionsområden och övriga utbredning i landet.

Min kommentar: Jag har nu sökt efter aktuell statistik, men har inte hittat någon. Jag vill ha uppgifter på antal björnar/varje år, 10 år tillbaka och antalet skjutna björnar under samma period.

Så länge politikerna inte tar sitt ansvar, kommer brotten att fortsätta, men …

… JAG KRÄVER FRED I SKOGARNA – NU

Fårägare som ”inte vet” att rovdjursstängsel finns!

Nu är det dags igen, dags att få skrämselhicka över att tamdjursägare spelar så naiva och att de inte kan skydda sina djur. De går ut i media och ser oskyldiga ut för att få sympatier – men det framkommer aldrig att de bryter mot Djurskyddslagen eftersom de inte skyddar sina djur. När ska detta skådespeleri ta slut! Här kommer min protest till Naturvårdsverkets rovdjurshandläggare, om du också vill protestera, är det ok att plocka delar av min text:

Naturvårdsverket

Att: skyddsjaktshandläggarna Klas Allander och Göte Hamplin

106 48 STOCKHOLM

Protest mot skyddsjakt på varg i Östergötland

Handläggaren Göte Hamplin har skickat remiss till Länsstyrelsen Östergötland och till Viltskadecenter och jag fick veta igår eftermiddag att Tomas Modin, Länsstyrelsen Österg. har ansett att varg ska skjutas i länet.

Vid mitt samtal med Tomas Modin igår em, framgick det att han var mycket stressad – remisssvaret till NV skulle gå snabbt, på en dag skulle han få fram en korrekt bakgrund, vilket är omöjligt. Jag anser att hans beslut brister. Skyddsjakt på en av de rödlistade stora rovdjuren är en mycket strikt lag och en strikt lag kan man inte vara generös med! Jag undrar vilka kunskaper och erfarenheter Tomas Modin har, kommentarer har framkommit att han är fel man på fel plats.

Frågor jag ställer mig:

– I vilket skick var fårstängslen (bilder från tidning och TV visar på dåliga stängsel)?

– På vilka sätt har fårägarna försökt skrämma iväg vargen och hur många gånger?

– På vilket sätt har fårägarna skyddat sina djur efter första incidenten?

– Vet man vilken varg det var!? Det finns tydligen två vargar i området!

– Hur erfaren är besiktningsmannen?

Fårägarna kan inte ha missat att vi har stora rovdjur i landet och djurägarna har krav på sig att skydda sina tamdjur enligt Djurskyddslagen. De har helt klart brutit mot Djurskyddslagen.  När det händer incidenter av detta slag är det 100 % människans fel och inte rovdjurets. Djurägare ska inte kunna beviljas skyddsjakt på ett värdefullt rödlistat rovdjur bara för att de försöker klämma fram en tår inför en TV-kamera!

Sverige har en rovdjurspolitik som är under all kritik dvs olaglig och Sverige kommer troligtvis ställas inför EU-domstolen! Vad har Sverige då för åtagande? Jo, vi skydda rovdjuren och säkerställa deras överlevnad och tamdjursägarna ska uppmanas att skydda sina djur på olika sätt bl a rovdjurssäkra stängsel. Har man inte tagit sitt ansvar som djurägare, ska man inte heller ha några krav på staten, varken skyddsjakt eller ersättning av förlorade tamdjur. Idag ges full ersättning för rovdjurstagna tamdjur även om inga eller dåliga stängsel finns – är det rätt att skattebetalarna ska betala för deras försummelse? Alla företagare kalkylerar med vissa kostnader – det ska även gälla för tamdjursägare.

Vargetableringar söderut är ett måste och ni på NV kan/får inte sätta stopp för det. Ni vet ju att vid illegal jakt och de olagliga licensjakterna har jägarna riktat in sig på alfa-föräldrarna för att splittra  familjerna. Föräldrarna är oerhört viktiga för valparna i deras utveckling, men det har jägarna förstört och vi har ett antal vargar som vi måste visa stor hänsyn till, tills de växer upp och skapar egna revir.

Den svenska rovdjurspolitiken har nu helt spårat ur och jag kräver att korrekta beslut tas av er, beslut som följer art- och habitatdirektivet. Det finns alltid andra lösningar än att döda vargarna/rovdjuren!

Dalarna, 2011-08-16

Kristina Hallin, Hälsopedagog, fil kand. Arbetar med helhetssyn människa-miljö på samhälls- och nationell nivå

Kommentar/förslag inkom till artikeln ”Lugnande besked …”

Det kom in en intressant kommentar till min artikel ”Lugnande besked från EU-kontoret i Stockholm” från Lars-Ola Westerlund, mp. Det innehöll ett konkret förslag som vi alla kan sprida vidare, gärna till många politiker och tjänstemän/kvinnor på myndigheter. Jag har mailat det till min kontakt på Rikskrim.

Lars-Ola har inget emot att detta sprids vidare på olika sätt, ange källa.

Kommentaren/förslaget lyder så här:

”Det låter lovande, men jag är orolig för att regeringen kommer förhala EU-domstolens dom. Eller på nått annat sätt kommer runt det för den kommande vargjakten.

Om EU domen blir tydlig att Sverige inte får bedriva licensjakt på varg, så måste nog arbetet fortsätta med att förändra jägares låga tolerans för varg. En del bör vara att Jägarförbundet och  Riksjägarna åläggs att utbilda och kampanja inom sina organisationer om vikten av att tolerera andra jagande djur i skogen. Dessa förbund får inte vara en odlingsskola för varghat och som kan leda till ytterligare illegala jägare.

Fotbollen i Sverige har också problem, men där ställs det adekvata krav på föreningarna och supporterklubbarna fast det inte är de som begått brotten. Om lagen även ändras för att på motsvarande sätt minska illegal vargjakt, så kunde Jägarorganisationerna åläggas meddelarskyldighet då olämpliga jägaregenskaper förekommit, bl.a. uttalat varghat, så att jägarlicensen riskeras dras in. Om inte jägarorganisationerna samarbetar, så bör dessa åläggas vite eller ev. minskade statliga anslag.

Det var några åsikter från mig som bor i ett varglän och minns att det var faktiskt riktigt illa redan innan licensjakten drogs igång.”

Tack Lars-Ola för det konkreta tipset!

Lugnande besked från EU-kontoret i Stockholm

Kommentarer efter EU-kommissionens besök i Sverige

Vid dagens tel.samtal, 9 augusti -11, med Eric Degerbeck, mediechef och EU-kommissionens representant i Sverige, fick jag ett lugnade besked beträffande kommissionens pågående arbete att föra Sverige inför domstol för den förda vargpolitiken.

Tre personer från EU´s miljökommission var ju på besök i Sverige 6 – 8 juli efter en inbjudan av A Carlgren. Eric Degerbeck var med på mötet och meddelar mig idag per telefon bland annat att

♦  Sverige har ingen plan för sin vargpolitik.

♦  Det framkom att bara 1 av 13 vargvalpar överlever, ingen lämplig metod att säkra genetiken.

♦  Sverige har inte kunnat skydda de två vargar med östligt ursprung som kommit in till Sverige den senaste tiden.

♦  Antal jakthundar som blir tagna av vargar är mycket litet, mindre än det har getts sken av.

♦ Antal tamdjur som blir tagna av vargar är mycket litet, mindre än det har getts sken av. Alla tamdjurägare har fått full ersättning.

♦  Att få inkomst från älgar, ca 14 000,-/älg, tycks vara en av orsakerna till varghatet från jägarnas sida men det är ingen orsak till att införa licensjakt på varg.

Eric D påpekade att EU-kommissionen strikt följer lagarna och Sverige har inte ännu kommit med någon godtagbar förklaring till den förda vargpolitiken och Sverige har ingen godtagbar strategi för att säkra vargarnas överlevnad.

Carlgrens inbjudan till EU-kommissionen, 6-7 juli 2011

EN PARODI PÅ DEMOKRATI

Jag har ringt massor av samtal för att få veta vad det hela handlar om – vad är syftet, deltagare, vem ska hålla föredrag – men inget underlag har funnits. Personal på Miljödepartementet kände inte till detta möte.

Syftet med mötet har ingen preciserat men Carlgren verkar desperat och vill nu, så här i elfte timmen, försöka övertyga kommissionen om att Sverige ska slippa följa EU´s Art- o Habitatdirektiv.

Idag, 6 juli, har jag fått fram följande agenda för de fyra tjänstemännen från EU-kommissionen:

Onsdag: Möte med A Carlgren, Rouna Burman, personal, Tomas Udin, C politier, Magnus Blücher, jurist. På kvällen middag.

Torsdag fm: Möte med Naturvårdsverket, repr Per Risberg, Helen Lindahl-Vik, (Sara Hommen, följer med till fäbobrukare)

Regeringen använder en lokal på NV för samtal samt föredrag av varg/rovdjursmotståndare: SJF, JRF, LRF samt SKANDULV. Inga personer från bevarandesidan finns med, inte heller oberoende forskare!! Nu kan vilka lögner som helst framföras utan att någon protesterar.

Oacceptabelt o odemokratiskt upplagt – nu saknas representanter för 70 % av svenska folket som vill ha rovdjur i naturen. I Sverige finns många föreningar som stöder rovdjuren i landet, så det skulle inte vara något problem att hitta deltagare, trots att det är Almedalsvecka.

Torsdag em: Bilfärd till Gävle/besök på fäbod.

DETTA ÄR LOBBYING PÅ HÖGSTA NIVÅ – HOPPAS ATT KOMMISSIONEN SER IGENOM DET OSAKLIGA UPPLÄGGET. MAJORITETEN SVENSKAR TRIVS MED EN LEVANDE MILJÖ.

Nu står hoppet till att oberoende press är närvarande och spelar in vad som sägs.

CARLGREN – ÄNNU EN GÅNG HAR DU GJORT BORT DIG  –  ÄNNU EN GÅNG HAR DU ÅSIDOSATT DEMOKRATIN!

Tidigare äldre inlägg Nästa Nyare inlägg